Pictures ofSheng yuan hui gu hg0017 - close to qian tang river

in Hangzhou